Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List 1 Piotra 2
 
1
659
Odłożywszy
3767
zatem
3956
wszelką
2549
złość
2532
i
3956
wszelki
1388
podstęp,
2532
i
5272
hipokryzję,
2532
i
5355
zawiści,
2532
i
3956
wszelkie
2636
obmowy,
 
2
5613
jak
738
nowonarodzone
3050
rozumne
1025
niemowlęta,
1971
pragnijcie
97
czystego
1051
mleka,
2443
abyście
1722
przez
846
nie
837
urośli,
 
3
1512
jeśli tylko
1089
skosztowaliście,
3754
że
5543
dobry
 
(jest)
2962
Pan,
 
4
4314
do
3739
którego
4334
podchodząc,
 
(do)
3037
Kamienia
2198
Żywego
 
-
5259
przez
444
ludzi
3303
wprawdzie
593
odrzuconego
1161
lecz
3844
przez
2316
Boga
1588
wybranego,
1784
cennego
 
-
 
5
2532
także
 
(wy)
846
sami
5613
niczym
2198
żywe
3037
kamienie
3618
wbudowywani jesteście
 
(w)
3624
dom
4152
duchowy,
2406
kapłaństwo
40
święte,
399
(by) przynieść
4152
duchowe
2378
ofiary
2144
miłe
2316
Bogu
1223
przez
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
 
6
1360
dlatego, że
4023
zawarte jest
1722
w
1124
Piśmie:
2400
Oto
5087
kładę
1722
na
4622
Syjonie
3037
kamień
204
węgielny,
1588
wybrany,
1784
cenny
2532
a
4100
ten, który wierzy
1909
w
846
Niego
3756
nie
3361
[-]
2617
dozna zawodu.
 
7
5213
Wam
3767
zatem
5092
cześć
 
-
4100
którzy wierzycie,
544
nieposłusznym
1161
natomiast
3037
kamień,
3739
który
593
odrzucili
3618
budujący
3778
ten
1096
stał się
1519
[-]
2776
głowicą
1137
narożną
 
8
2532
i
3037
kamieniem
4348
potknięcia
2532
i
4073
skałą
4625
zgorszenia,
3739
którzy
4350
potykają się
544
nie okazując posłuszeństwa
3056
Słowu,
1519
na
3739
co
2532
też
5087
są wystawieni.
 
9
5210
Wy
1161
jednak
1085
rodem
1588
wybranym,
934
królewskim
2406
kapłaństwem,
1484
narodem
40
świętym,
2992
ludem
1519
[-]
4047
nabytym,
3704
aby
1804
ogłosić
703
chwalebne czyny
(1)
 
2564
tego, który wezwał
5209
was
1537
z
4655
ciemności
1519
do
2298
przedziwnego
846
swojego
5457
światła.
 
10
4218
Niegdyś
3756
nie
 
(byliście)
2992
ludem,
3568
teraz
1161
natomiast
 
(jesteście)
2992
ludem
2316
Boga,
 
(niegdyś)
3756
nie
1653
byliście objęci litością
3568
teraz
1161
natomiast
1653
zostaliście objęci litością.
 
11
27
Umiłowani,
3870
proszę
 
(was)
5613
jako
3941
obcych
2532
i
3927
wychodźców,
567
powstrzymujcie się
 
(od)
4559
cielesnych
1939
pożądliwości,
3748
które
4754
toczą wojnę
2596
przeciw
5590
duszy.
 
12
391
Postępowanie
5216
wasze
2192
miejcie
2570
piękne
1722
wśród
1484
narodów,
2443
aby
1722
w
3739
czym
2635
oczerniają
5216
was
5613
jako
2555
czyniących zło,
1537
dzięki
2029
przyglądaniu się
 
(waszym)
2570
pięknym
2041
uczynkom,
1392
chwalili
2316
Boga
1722
w
2250
dniu
1984
nawiedzenia.
 
13
5293
Poddajcie się
3767
więc
3956
wszelkiej
442
ludzkiej
2937
instytucji
1223
ze względu na
2962
Pana,
1535
czy to
935
królowi
5613
jako
5242
rządzącemu,
 
14
1535
czy to
2232
rządcom
5613
jako
1223
przez
846
niego
3992
posyłanym
1519
do
 
(wymierzania)
1557
kary
2555
czyniącym zło,
 
(do)
1868
pochwały
1161
natomiast
17
czyniącym dobro.
 
15
3754
Gdyż
3779
taka
2076
jest
2307
wola
2316
Boga,
 
(byście)
15
czyniąc dobro
5392
zamykali usta
56
niewiedzy
444
ludzi
878
bezmyślnych,
 
16
5613
jak
1658
wolni,
2532
a
3361
nie
5613
jak
 
(ci, którzy za)
1942
przykrywkę
2549
zła
2192
mają
1657
wolność,
235
lecz
5613
jak
1401
niewolnicy
2316
Boga.
 
17
3956
Wszystkich
5091
czcijcie
81
braci
25
miłujcie,
2316
Boga
5399
się bójcie,
935
króla
5091
czcijcie
 
18
3610
Słudzy domowi,
5293
bądźcie poddani
1722
z
3956
całą
5401
bojaźnią
1203
władcom,
3756
nie
3440
jedynie
18
dobrym
2532
i
1933
życzliwym,
235
ale
2532
też
4646
przewrotnym.
 
19
 
(Jest)
5124
to
1063
bowiem
5485
łaska,
1487
jeśli
1223
ze względu na
4893
sumienie
 
(przed)
2316
Bogiem,
5297
znosi
5100
ktoś
3077
utrapienia,
3958
cierpiąc
95
niesprawiedliwie.
 
20
4169
Jakaż to
1063
bowiem
2811
chwała
1487
jeśli
 
(niektórzy)
264
grzesząc
2852
są policzkowani
2532
i
5278
są wytrwali,
235
ale
1487
jeśli
15
czyniąc dobro
3958
cierpią
2532
i
5278
są wytrwali,
5124
to
 
(jest)
5485
łaska
3844
od
2316
Boga
 
21
1519
Do
5124
tego
1063
bowiem
2564
zostaliście wezwani,
3754
gdyż
2532
i
5547
Chrystus
3958
cierpiał
5228
za
2257
nas
5277
zostawiając
5213
nam
5261
wzorzec,
2443
abyśmy
1872
postępowali
846
Jego
2487
śladami
 
22
3739
On
266
grzechu
3756
nie
4160
popełnił
3761
anie
 
(nie)
2147
znaleziono
1388
podstępu
1722
w
4750
ustach
846
Jego.
 
23
3739
On,
3058
gdy mu urągano,
3756
nie
486
odpowiadał urąganiem,
3958
cierpiąc
3756
nie
546
odgrażał się,
 
(ale)
3860
oddawał się
1161
natomiast
2919
Temu, który sądzi
1346
sprawiedliwie.
 
24
3739
On
266
grzechy
2257
nasze
846
sam
399
zaniósł
1722
w
4983
ciele
846
swoim
1909
na
3586
drzewo,
2443
abyśmy
266
grzechom
581
umarłszy
 
(w)
1343
sprawiedliwości
2198
żyli;
3739
[-]
3468
sińcem
846
Jego
2390
zostaliście uzdrowieni.
 
25
2258
Byliście
1063
bowiem
5613
jak
4263
owce
4105
zbłąkane,
235
ale
1994
zostaliście zawróceni
3568
teraz
1909
do
4166
Pasterza
2532
i
1985
Nadzorcy
5590
dusz
5216
waszych


1 1 Piotra 2:9 zob. LXX - Izajasza 53:7: (...)τας αρετας κυριου - chwalebne czyny Pana


Idź do List 1 Piotra 1^Początek rozdziałuIdź do List 1 Piotra 3